Kraków, 15 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

w dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Pakiet ten składa się z wniosku dotyczącego rozporządzenia, zawierającego ogólne regulacje w zakresie ochrony danych oraz wniosku dotyczącego dyrektywy zawierającej szczególne regulacje odnoszące się do ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa.

W dniu 4 maja 2016 r. oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane bezpośrednio będzie od dnia 25 maja 2018 r

Rozporządzenie wprowadza dla przedsiębiorców wymóg  prowadzenia rejestru naruszeń, czyli odnotowywania wszystkich incydentów, które dotyczyły naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firmy będą też miały  obowiązek w takim przypadku dokonanie zgłoszenia  incydentów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin oraz poinformowanie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych tych osób, których to zdarzenie dotyczyło.

Każdy Administrator Danych Osobowych i jego przedstawiciel będą również mieli obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania który ma zawierać m. in. informacje o tym, w jakim celu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe, komu są one przekazywane oraz to, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa, gwarantujące poufność tych danych.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zasady o nazwie “privacy by design”,  czyli zagwarantowania ochrony danych osobowych już na etapie projektowania systemów informatycznych. Jednym z elementów tej zasady jest konieczność oszacowania ryzyka, jakie z punktu widzenia ochrony danych osobowych niosą systemy informatyczne.

Instytut Książki od 2008 r. tworzy, administruje i rozwija system katalogowy MAK+. Kwestie związane z ochroną danych osobowych były od początku bardzo istotnym elementem projektu. Baza gromadząca i przetwarzająca dane osobowe czytelników została - zgodnie z treścią obowiązujących przepisów  - zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych już w 2010 r.  MAK+ spełnia obecnie wszystkie wymagania dotyczące systemów informatycznych, przetwarzających dane osobowe. Zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w systemie MAK+ jest dostępny pod tym linkiem.

W celu dostosowania systemu MAK+ do wymagań, które będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018 r. konieczne jest jednak wprowadzenie po stronie Instytutu Książki zmian w samym systemie oraz  - po stronie bibliotek - wprowadzenie zasady cyklicznej aktualizacji serwerów oraz firewalli, które znajdują się w Państwa bibliotekach. Instytut Książki musi sobie zastrzec prawo do cyklicznego monitorowania stanu zabezpieczeń serwerów oraz do bieżącego informowania bibliotek o konieczności dokonania stosownych aktualizacji.

Obecnie na stronie www systemu MAK+ znajduje się lista wymagań technicznych dotyczących lokalnych serwerów oraz stacji roboczych.

Od 1 lutego 2018 r. będą tam na bieżąco aktualizowane wymagania dotyczące wersji systemu operacyjnego serwera oraz wszelkich niezbędnych zmian w kontekście RODO.

Do wszystkich bibliotek, które nie spełniają minimalnych wymagań Instytut Książki skieruje osobne pismo z prośbą o jak najszybsze dostosowanie i zaktualizowanie posiadanej przez biblioteki infrastruktury do wymagań opublikowanych w w/w linku.

Brak dostosowania oraz aktualizacji infrastruktury może - w przypadku dokonania przez przestarzałą infrastrukturę biblioteki kradzieży danych osobowych - skutkować  uznaniem biblioteki za winną zaistniałego incydentu.

 Alternatywą do instalowania systemu MAK+ na serwerach lokalnych w Państwa bibliotekach jest skorzystanie z oferty Instytutu Książki na hosting systemu MAK+. W tej sytuacji odpowiedzialność za dostosowywanie infrastruktury serwerowej do wymagań RODO weźmie na siebie bezpośrednio Instytut Książki. Mogą Państwo również skorzystać z oferty hostingu oferowanego przez dowolną firmę zewnętrzną, zwracając szczególną uwagę na to, aby w umowie została zawarta klauzula o ciągłym obowiązku spełniania przez dostarczaną infrastrukturę wymagań publikowanych przez Instytut Książki.

 

Szanowni Państwo,

proszę o bardzo poważne potraktowanie kwestii ochrony danych osobowych i zastosowanie się do wytycznych określonych w niniejszym dokumencie. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę Państwa o kontakt z administratorami wojewódzkimi systemu MAK+.

Korzystając z okazji, przesyłam Państwu życzenia wszystkiego najlepszego w 2018 roku.

  

                      Z wyrazami szacunku

 

                        Dariusz Jaworski

                           DYREKTOR

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
w dniach 9-10 stycznia (wtorek - środa) w godzinach 10-16 mamy walne zebranie wszystkich pracowników Zespołu MAK+.

W tym terminie wsparcie nie będzie świadczone. Wszelkie problemy prosimy zgłaszać mailowo na pomoc@makplus.pl Wszystkie zgłoszone w ten sposób problemy zostaną rozwiązane niezwłocznie po zakończeniu zebrania.

 

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 21-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12142 Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie systemu bibliotecznego MAK+, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad 1. MKiDN planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo utrzymanie (w tym modernizację) systemu bibliotecznego MAK+, prowadzonego przez Instytut Książki. Obecnie trwają prace nad inwestycją niezbędną dla dalszego rozwoju funkcjonalności systemu komputerowego MAK+, poprzez którą planowane jest dostosowanie technicznych warunków zapewniających właściwe funkcjonowanie MAK+ na dotychczasowych zasadach. 

Ad 2. Za utrzymanie i rozwój MAK+ jest – i będzie odpowiedzialny w najbliższych latach – Instytut Książki. Na inne systemy biblioteczne używane przez biblioteki publiczne MKiDN nie ma wpływu, bo decyzję o ich użytkowaniu podejmują same biblioteki. 

W przypadku projektu „e-usługa OMNIS”, który polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce, odpowiedzialna jest Biblioteka Narodowa. 

Należy także zauważyć, że BN w ramach projektu „e-usługa OMNIS” przygotowuje przede wszystkim repozytorium informacji. Podstawowym założeniem projektu nie jest opracowanie systemu bibliotecznego dla pojedynczych bibliotek (bibliotek końcowych). Celem jest przygotowanie systemu, który będzie zbierał informacje z różnych systemów bibliotecznych funkcjonujących na rynku. Zakończenie realizacji projektu e-Omnis planowane jest na 2019 r.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Posła za satysfakcjonujące. 

Z poważaniem

 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w dniu 2 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Instytutem Książki na dostawę systemu katalogowego MAK+ dla wszystkich placówek bibliotecznych MSZ. Oznacza to, że w najbliższym czasie lista bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+ zwiększy się o 120 adresów, a sam MAK+ będzie obecny w większości krajów na świecie. Instytut Książki zaproponował najlepsze warunki wdrożenia i utrzymania systemu spośród wszystkich oferentów. Umowa została podpisana na 3 lata.

W dniu 14.06.2017 r. system biblioteczny MAK+ został zaktualizowany do wersji 3.0.

Opis wszystkich zmian znajdziecie Państwo w zakładce Co nowego w programie.

Instytut Książki i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zapraszają na VI Podkarpackie Spotkanie Użytkowników MAK+ z twórcami systemu, które odbędzie się w MiPBP w Kolbuszowej w poniedziałek 12 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 (Czytelnia im. K. Skowrońskiego, ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa). Liczba miejsc ograniczona do 60 osób.

W czasie spotkania zostanie zaprezentowana wersja 3.0 systemu MAK+. Wśród nowości znajdują się m.in.: deskryptory oraz zmiana mechanizmów wyszukiwania w bazie centralnej.

Program spotkania:

11:00     Rozpoczęcie spotkania

11:15     Andrzej Jagodziński (MiPBP Kolbuszowa), System biblioteczny MAK+ - co jest, a czego nadal brakuje?

11:35     Tomasz Cieślik (Zespół MAK+ - Instytut Książki), MAK+ perspektywy rozwoju

11:50     Łukasz Szymański (MiPBP Kolbuszowa, Zespół MAK+ - Instytut Książki), Czy istnieje efekt MAK+ w Wypożyczeniach?

12:00     Przerwa na kawę

12:15     Jakub Salamon (Zespół MAK+ - Instytut Książki), MAK+ 3.0 - omówienie najnowszej aktualizacji systemu

13:00     Dyskusja

Zgłoszenia prosimy kierować do Łukasza Szymańskiego, email: l.szymanski@bibkolb.eu lub l.szymanski@makplus.pl, tel. 17 22 70 220 lub 505 245 808. Na stronie biblioteka.kolbuszowa.pl będzie można znaleźć listę zapisanych osób.

W 2016 roku wypożyczenia w bibliotekach publicznych w województwie podkarpackim spadły o 3,1%. Nakłada się to na ogólny trend, który obserwujemy w społeczeństwie. Według danych Biblioteki Narodowej, przedstawionych w raporcie Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, tylko 37% osób przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jest to najniższa wartość w XXI wieku.

Jest jednak nadzieja, ponieważ w bibliotekach publicznych województw podkarpackiego, które w 2016 roku rozpoczęły elektroniczną ewidencję wypożyczeni możemy zaobserwować coś co można nazwać efektem MAK+ w wypożyczeniach. W 2016 roku wypożyczanie elektroniczne w MAK+ rozpoczęło 5 bibliotek. Jaki one miały efekt?

  • Cisna +627 wypożyczeń (wzrost o ponad 15%)
  • Jodłowa +1458 (wzrost o ok. 13%)
  • Brzostek +4687 (wzrost o ok. 14%)
  • Cieszanów +5819 (wzrost o ponad 22%)

Tylko Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zaliczyła zmniejszenie liczby wypożyczeni o 1748 (spadek o 6%). Wytłumaczeniem może być, że w tej bibliotece jeszcze nie wszystkie filie wypożyczają elektronicznie.

Dane o wypożyczeniach zostały podane za sprawdzeniem „Biblioteki w liczbach 2016”, opracowanym przez WiMBP w Rzeszowie.

Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, została Bibliotekarzem Roku 2016 w głosowaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Laureatka oprócz niewątpliwych zasług dla rozwoju bibliotek w gminie Cieszanów jest zapaloną propagatorką systemu bibliotecznego MAK+. U siebie w bibliotece zorganizowała w latach 2014-2015 dwa szkolenia z obsługi systemu MAK+ dla wszystkich bibliotek z powiatu lubaczowskiego, co zaowocowało wdrożeniami w bibliotekach w Narolu i Oleszycach.

Ponadto Urszula Kopeć-Zaborniak jest stałą współredaktorką w czasopiśmie „Podkarpackie Maki”, które wspiera użytkowników naszego systemu w codziennej pracy z systemem. W pierwszym numerze jest z nią wywiad, z którego możemy się więcej o niej dowiedzieć. Numer do przeczytania pod adresem http://biblioteka.kolbuszowa.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=832.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy!